Ja a Vy

Talianske odpadové hospodárstvo po modransky

Talianske odpadové hospodárstvo po modransky

Ako sa rok s rokom stretél ešte ani ten bílý sneh nescihél zmiznút z modranských úbočí a už som sa v modranských zvescách dočítal, že nás tohto prestupného roku veru čekajú prevratné zmeny, okrem vynoveného námescá, keré sa dúfam nebude znovu rozkopávat začátkem apríla, ma zaujala stručná noticka o tem, že aj na území slobodného a zvrhovaného královského to mestečka Modry, začína placit nový zákon o odpadoch. Čo sem jako človek znalý legislatívy a s tým súvisácich predpisu vedel už dávno, ale zaujali ma najmä dve dost podstatné veci:

  1. poplatek za zvoz a likvidáciu odpadu sa zvýšil na hlavu, rozumej zasáhel teda rovných 8.795 občanú nášho mesta z póvodnej sumy: 21,90 €/osoba-rok na částku 25,92 €/osoba-rok čo predstavuje zvýšení u každého od malého mesačného dzecka až po devádesát a vác ročného dóchodcu částku 4,02 € ročne, čo si myslím je nemalý penáz najmä v čase, ked sa hordý muslimú valá do Európy a zatál končá na predmescí Vídne, ale doví jak sa móže velice rýchlo karta obrácit. /Títo Syrčané sú inačá fajtá, s odpadém si oni nerobá staroscí, to čo dostanú od humanitárnych organizácií končí v škarpé pri hlavnej cesté alebo vyhodzené ven oknem z ubytovne, však áno…/.

Ked si to rozmeníme na drobné, tak šeci občané mestá zaplacá za odpad o 35.343,84 € vác oproci predešlému roku. (lebo sadza sa počíta na den, práda asi z dóvodu aby si ju každý nevedzel vyrátat – t. j. v roku 2015 bola v částke 0,060 €/deň/osoba na a teho roku sa koeficient mírne zvýšil iba na 0,071 €/deň/osoba na rok 2016, čo predstavuje výslednú ročnú částku v sume 25,92 €/občan.

Čo by ešte nebolo ništ zvláštne pomyslíte si, ale pri takto razantném zvýšení poplatku,/šak volby sú až o tri roky a nikto si to pamatat nebude, iba ten, do si doma šeky odkláda/ (ale kolko je takých poctivcú) by očekával každý poplatník-rozumej občán nejaké ústupky a jak sa všúl moderno vypráva benefity ze strany manažmentu MNV, ale jak tak čítam, tak sa veru nestačím dzivit, pretože sa mená frekvencié zvozóf a to tak radikálne, že ani tri tabulky doma na ledničke zavesené mi nedovolujú sa v tem orientovát, čo bol asi hlavný zámysel tvorcóf tejto megareformy.

Takže jak sa zmenila frekvenciá zvozóf?

  1. Dovčúl boli v rodiziných domoch 120 litrové nádoby na komunálny odpad a odpad sa zbíral každý týden – t. j. do roka to bolo 52 vývozof, čo jakž-takž stačilo. Od januára, ale totok rozhodne nečakajte, a smetárske auto každý týden z okna nevyhlídajte, pretože dochádza k obmedzenú vývozov z rodinných domov, a to na 26 vývozof, čo predstavuje 50% znížení vývozof. Ešteže je zimné období, mrzne a príjemná vúne sa zatál nešíri celým chotárem a sneh zakryje šecky nelegálne skládky, keré začnú vznikat po celém katastrí jak huby po déždi.

120 litrové nádoby na komunálny odpad sú šade ve svece stavané na týdené zvozy, ale v našem mestéčku to bolo dycky šecko postavené na hlavu a tak sa frekvenciá znížila, ale nádoby zostáli.

Též sme v novele príslušného narídzená MNV mysleli aj na dúchodcú, pretože sa zrušila úľava vo výške 50% z ceny poplatku, ktorá sa poskytovala osobe nad 70 rokov, čo iste títo občané dožívajúci jeseň svojho života budú radnicí kvitovát s porozumením.

Ale podme na to ešte trošku matematicky a ze zdravým sedláckym rozumém, ked už to  inak nejde:

V lanském roku mesto zaplacilo za  odpad k 30.09.2015 částku ve výške: 215.130 €. Predpokladaný náklad na pokrytie výdavkof do konca roka 2015 predstavoval částku ve výške 300.000 €. Zákon o odpadoch mestám stanovuje, že v rozpočte mesta mosá byt výdavky za odpad pokryté príjmami z výberu poplatkóf.

V rozpočte na rok 2015 bolo stanovené, že sa vybere za odpad suma od občanov a podnikatelóf ve výške 272.750 € a predpokladaný výber bol ve výške 255.000 €. Rozdíl, jak to rátame, tak to rátame medzi prímani od ludzí a nákladmi mestá na zvoz odpadú a jeho likvidáciu je ve výške 40.000 €.

To je síce pekné ale ešte krajšé sú dalšé čísla: k 30.09.2015 predstavovali nedoplatky na odpade celkovú sumu ve výške: 51.325 €, z tohto objemu staré pohľadávky tvorili čiastku až vo výške: 30.200 €. Je teda na míste sa zamyslet, prečo mesto nevymáha títo poplatky jako správca dane v daňovém exekučném konaní? Výhodnejší je zvýšit poplatek pre občanof, aby na neplatičov doplácali tí, kerí roky rokúce poctivo za odpad placá?

Pri temto ma napadajú ešte dalšé nevyréšené otázky:

– Jak to, že sa naplánovalo na rok 2015 vybrat za odpad částku ve výške 272.750 € ked víme že to bude celé stát baj očko okolo 300.000 €?

– V čem je ten nárast v celkovém objemé komunálneho odpadu, žeby sa realizuvala výstavba nových štvrcí v našem mestečkú, že sem si ich nevšímél jak chodzím po chotári, ale možno vzniká nejaké sídlisko pod zemú, odtál sa ale odpád bude len taško vyvážat.

– Jak nafúknút 120l nádobu a urobit z nej 240l nádobu pri frekvencií znížených zvozóf z 52 na 26? (existuje vácero možností: napr. ten, do má doma záhradný krb a kotel móže odpad spálit, prípadne si kúpit domáci lis a šecko lisovat, ak ani to nepomóže, móže požádat o dalšú nádobu, ak je vás vác jak štyré v rozdiné, jak né, tak máte smólu).

– Z akého dóvodu sa dvíha na rok 2016 poplatek za odpad, ked poplatky za skládku na Dubovej sa nemenili, t. j. nezvyšovali a ceny nafty idú celosvetovo dole?

Je ešte jedna možnost jak znížit objem komunálneho odpadu: je to rada na zlato a pomóže Vám držat štíhlu líniu – menej cohnite modrané, nekupujte si žádne maso, zemáky, ryžú, podla možnosti iba veci na trhu bez obalof, vodu si chodzte brat do studničky na Čermákovú lúku a pivo pite iba čapované v šenku a domáce víno predávajte len do demižónof ne plastových flaší, resp. ho radšik strovte sami a tým ušetríte na PET flašách, náštevy Vás potom nebudú doma v pivnicí pri stáčaní otravúvat a spojíte tak príjemné s užitečným.

V Neapóle, kde místny biznís s odpadém nerídzí pobočka MNV ale Cosa Nostra, horá už pekných pár rokú nelegálne háldy za mestém, čo iscé prispíva k rozvoju cestovného ruchu v temto chudobném regióne Itálie. Odpad sa teda mosí vozit na sever Nemecká, čo isté jeho výslednú cenú, aj skrz istú ne malú vzdálenost, trošku predražujé. A ked náhodu není dost kamiónu a šoférov, tak skončí aj na dne Tyrrhenského morá, čo aj ryby, keré tu nékedy boli, kvitujú s radoscú a to takú, že ich tam už rybári pekných pár roku nevidzelí.

Takže záverem:

Tento rok nám MNV zvýšilo poplaték za odpád o 4,02 € na osobu a človeka za rok, zároven znížilo frekvencijé zbérof z každotýdenného na dvojtýdnový cyklus a obmedzilo úlavy pre dóchodcov nad 70 rokú.

Modra na rozdíl od Neapolá nemá moré /aj ked Bukasový masív si to onehdý prál/ a tak reálne hrozí, že celý chotár vrátane krásnych modranských lesú bude čochvílka zaplavený komunálnym odpadem, pretože 120l nádobu nezmeníte na 240l, ani keby ste boli s Davidom Copperfieldom bratranci alebo iná bližšá rodziná. Ostáva iba dúfat, že sa do jarného upratovaná zapojá skoro šeci občané vrátane dzecí a dúchodcú a bude dost velkopacitných kontajneróf pripravených na túto akcijú a tak bude Modra aspon na týden pekne vypadat. To je ten optimistický variant, pochopiteľne.

JUDr. Artúr Soldán, poslanec MsZ, ktorý poctivo roky separuje odpad a dbá o životné prostredie

Foto nie je ilustračné ale pochádza priamo z Neapola 🙂

DSCF7596 CMsChAenR8S2ugGo9WK3ew-Neapol-odpadky1102155-522300

A large pile of trash covers the street in central Naples, Italy, on Monday, Jan. 7, 2008. The Italian government called in the army for emergency trash-collection duty in Naples for the second time in a year, ordering the military to clear piles of uncollected garbage blocking entry to the city's schools. Photographer: Chris Warde-Jones/Bloomberg News

A large pile of trash covers the street in central Naples, Italy, on Monday, Jan. 7, 2008. The Italian government called in the army for emergency trash-collection duty in Naples for the second time in a year, ordering the military to clear piles of uncollected garbage blocking entry to the city’s schools. Photographer: Chris Warde-Jones/Bloomberg News

Pridaj komentár