Ja a Vy

Ako sme v Modre referendúvali

Uprostred krásneho babieho leta léta páně 2015, ktoré spolu s kŕdľami škorcov, ktoré oberajú postupne a efektívne viaceré vinohrady aj bez pomoci nožníc, následkom čoho si vinári a vinohradníci šklbú vlasy, sa skupina mestských konšelov rozhodla, že tohoročné dozrívaní úrody trošku spestrí. A to najprámejšou z prámych fórem demokracijé ve švajčárskem štýle s názvem „Referendum“. Nékerí obyvatelé ani toto čudné slovo nevedzá vyslovit, iní len bezradne krúca hlavámi a pýtajú sa dokolečka: Kto túto somarinu vymyslel a ja sa pýtam spolu s nima: kto tento -né úplne lacný špás – zaplací?

12. septembrá 2015 po zavrecí referendových místnoscí sa jako blesk z jasného neba objavili prvé exit pooll odhády, keré aj tým najvačším neprajníkom vyrazilí dych. Veru Modrané si neváža prámu demokracijú v švajčárskem štýle, banda jedna nevzdelaná, poslancov ignorujú, nescú za nich rozhodúvat, práda šak im dali mandát, aby ich zastupovalí a neskovávali sa za nich. Tí doležité veci sa odhlasujú tajne na „pracovných poradách za zavretýma dveráma“, ale tí horúce zemáky pardón gaštány tí, aby za nich tahali ovéčky (rozuméj voličí) z pahreby, resp. hádzali za nich lístky do volebných úren… No to tak ….

Skúsme trošku načrét do štatistiký: do tej presnej vedý o nepresných číslach: V prvém okrskú sa zúčastníl rekordný počet voličú: 64 z celkového počtu: 2986, v druhém okrskú to bolo ešte lepšé, referendúm si všimló a do volebných místnoscí poblúdzilo až 50 ludzí z celkového počtu 3153 voličú, trecí okrsék tradičné nesklamál a účast stáhol ešte níž, do místnoscí volebných trafiló až 27 uvedomelých občanú z celkového počtú 1536 oprávnených k temuto úkonu.

Jak to šecko s klajbasem spíšeme pod sebá, vychádzajú nám fantastické numerá: z celkového počtu 7675 oprávnených voličú v našém mestéčku sa na „testovaní modranú skupinu poslancóf“ zúčastnil rekordný počet 141 občanú, to sú tí zástancové tej prámej demokracijé, tí uvedomelí, tí ostatní toto pánske huncústvo moseli odignoruvat a ostali radšik pri dobrém vínku doma v pivničke.

A o čo v celej veci vlastne išló? O velice zložitý právny problém, o náhradu škódy,  kde vácerí renomuvaní fiškáli majú na tento ožehavý problém, respektíve 5 sporóf o náhradu škody inší názor, šak to poznáte, dva fiškáli nakope to prinesé minimálne pet a vác právnych názorof. A nékerí poslancí na čele se šéfem finančnéj komisijé sa scú takto elegantno zbavit zodpovednosci a presunút ju na voličú? Načo sú mi takí poslanci? Na milú kedvéš akurát….

Pre istotú si ešte zopakújme velice triviálnu otázku, kerá bola na referendúvem hárku vytlačená a teda:

Súhlasíte, aby mesto Modra ukončilo súdny spor s Ing. Andrejom Vachom, mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom a zaplatilo mu sumu v maximálnej výške: 293.575,78 EUR (suma slovom: dvestodeväťdesiattritisícpäťstosedemdesiatpäť“ eur a 78/100 centov) ?

No do už len toto móhel vymyslet, šak sa to ani dočítat nedá… ale 118 občanú si povedaló, ked sme si Vás zvolilí, tak néčo robte za tí Vaše poslanecké palmáre a títok zodpovední voličí boli jasne procí uzavrecú mimosúdnej dohodý a iba 19 (…) občanóf (t. j. 10 poslancov a ich rodziných príslušníkov?) povedaló áno mimosúdnej dohode…

Takže si to zhŕnme, nech to máme pekne na kópe: tento výstrelek v podobe místneho referendá nás vyšél na néčo okolo 5.000,- €, práda, ak by sme vedzelí, že donde len 118 ludzí prejavít demokratický svúj názor, tak by sme ušetrili na tlačení 7.557 referendových lístkú, keré včúl móžete na úradze používat jako šmíraky, prípadne odovzdat dzecom, ked budú robit zber papíra –  takto aspon pojde národný výbor príkladem a bude recyklúvat  a chránit naše lesý. Ešte by stálo za to vyrátat, čo sa šecko dalo za tí penáze urobit, napr. nejaký ten chodník urobit alebo zmenit tankodromové cvičiščá (rozumej – modranské místne komunikácie) na rovné plochy…

Ak teda hlavní aktéri vykrikúvali, že ich zajíma názor voličú tu ho majú, jak sa od starovekého Ríma vypráva: Vox populi vox dei… takže ….

Záverem len zopár poznámek do blízkej budúcnosti:

– ked padnú hradby, skúste zaiscit, aby padli na mestský pozemék, né do súkromnej záhrady, potom nemusíte referendá organizúvat a ked ho budete znovu stavát, snažté sa vác jako posledné, aby Vám spátky nezlecél, skúste angažúvat človéka, kerý ví, néčo o základoch stavby a vyštudoval tri trídy ludovej, de sa učá, že stavat múr z kamená do výšky vác jak tri metré neni to isté, jak kocky legá do seba napasúvat,

– ked budete nabudúce organizúvat podobný výstrelek skúste ho zaplacit z vlastného vačku, nemusá títo Vaše šábesy placit danoví poplatníci, a robte to mimo obíračkových termínu, najlepší na Nový rok, to vačšíná spoloubčanú oslavujé, tak v dobrej nálade možno trafá do volebných místnoscí a možno aní né,

– nechajte zložité súdne spory na fiškálov resp. na trecú nezávislú moc v našem demokratickém štáte karpatského týpú – t. j. na súdy, šak včúl, ked už Š. H. bol zbavený predsedníctva, tak zostáva jedzine dúfat, že to nejak schodne dopadné, jeden nikdy neví,

– a ak scete očút názor občanú, tak sa ich opýtajte, čo si myslá o zvýšení poplatkú ve školkách, o predají malých aj velikých Hlín, o územnem pláne, možno aj motyka vystrelí a dojde na najbližší termín místneho referendá aj vác jako 200 voličú, aj to bude úspech, lebo je to vác jak posledne.

Artúr Soldán

Pridaj komentár