Ja a Vy

Referendum, alebo ako sa v Modre (ne)realizuje priama demokracia

Referendum, alebo ako sa v Modre (ne)realizuje priama demokracia

Blíži sa oberačkové obdobie, babie leto, ľudia sa pomaly ale isto vracajú z exotických dovoleniek na Malte alebo inej prístavby rodinného domu, poprípade zmenia svoje pôsobisko a z malebných svahov sa poberú do doliny do svojich pivničiek, aby mohli ochutnať prvý lahodný dúšok z voňavého Iršaja alebo práve vyprešovanej Čabany. Ale čo sa nestane? Katastrófa, hovoria niektorí, že vraj bude nejaké „místne referendúm“, ktoré navrhli múdri páni konšeli aj s väčšinou poslancov nášho skvelého zákonodarného „miniparlamentu“, ktoré bolo tesnou  vačšinú 8 proci 2 schválené na zasadnutí zastupiteľstva dňa 18. júna 2015.

Referendová otázka je už na prvý pohľad veľmi zavádzajúca:

Súhlasíte, aby mesto Modra ukončilo súdny spor s Ing. Andrejom Vachom, mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom a zaplatilo mu sumu v maximálnej výške: 293.575,78 EUR (suma slovom: dvestodeväťdesiattritisícpäťstosedemdesiatpäť“ eur a 78/100 centov) ?

Termín konania miestneho referenda je stanovený na sobotu 12. septembra 2015 v čase od 8.00 do 20.00 a myslím si, že uvedený čas strávim rozhodne inak ako zbytočnou návštevou referendovej miestnosti a to najmä z nasledovných dôvodov:

1. Mesto Modra je aktuálne v stále prebiehajúcich súdnych sporoch o náhradu škody s Ing. A. V., pričom ešte ani v jednej prejednávanej kauze nepadol právoplatný rozsudok.

2. Inštitút celoštátneho referenda je tak v tejto republike sprofanovaný, že každé ďalšie referendum /okrem toho jedného o vstupe SR do EÚ, kde prešlo tesne o 2%/ je len zbytočným plytvaním peniazmi daňových poplatníkov a mrhaním ich drahocenného času.

3. Otázka v tomto miestnom referende je tak kapciózne položená, že každý rozumný občan, okrem Ing. A. V. a jeho rodiny odpovie predsa ÁNO, šak ušetríme, nebudeme sa po súdoch naťahovať a riskovať, že mesto zaplatí omnoho vyššiu sumu, ktorá sa znásobí v súdnych poplatkoch a trovách súdneho konania + úrokoch z omeškania.

4. Toto mesto plytvá peniazmi na nezmyslené projekty „modranského rádia“ a teraz vynaloží viac ako 5.000 € na referendum, ktoré ako dobre vieme nebude platné, pretože nebude na ňom dosiahnuté potrebné kvórum, pretože väčšina bežných občanov sa do tak zložitého súdneho sporu nerozumie a viacerí právnici, ktorí tento spor študovali,  majú na jeho výsledok úplne iný názor.

5. Ja, ako poslanec zvolený do mestského zastupiteľstva, som dostal mandát a spolu so mnou ďalších 12 kolegov, aby sme vedeli rozhodnúť za občanov, keďže nám títo dôverovali a túto zákonodarnú a rozhodovaciu moc na nás delegovali. Ak sa teda zastupiteľstvo „uznesie“ a schváli mimosúdnu dohodu s Ing. A. V., tak každý poslanec sa môže pred svojimi voličmi hájiť, pretože hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. A práve k tomu bol zvolený, aby v rozhodujúcej chvíli vedel vyjadriť svoj názor a rozhodnúť sa. Je alibistické, aby o tejto otázke rozhodli občania, pretože aj tak ich názor nemusí vedenie mesta ani zvolení poslanci zastupiteľstva akceptovať, nakoľko výsledky (avšak za predpokladu, že by bolo platné) referenda nie sú pre vedenie mesta ani poslancov právne záväzné, a ak tých 100 a viac občanov povie ÁNO, tak to znamená, že takýto názor je vyjadrením väčšiny občanov? Rozhodne si to nemyslím, potom nech mesto vyhlasuje referendum aj o výmene svietidiel, či občania chceli mať rozkopané námestie, či chcú vinobranie atď… ale potom treba zrušiť zastupiteľstvo a o každom prenájme pozemku nech sa rozhoduje v referende, hold bude platiť staré latinské príslovie: „Vox populi vox dei“?

Dovoľujem si záverom uviesť nasledovné ako právnik, predseda legislatívnej komisie pri MsZ v Modre, ktorý mám priebeh kauzy naštudovaný dať Vám nasledovnú radu: Mesto Modra, nech najsamprv využije všetky možnosti, ktoré mu legislatívne umožňuje tretia nezávislá moc v štáte – t. j. moc súdna, a teda inak povedané, nech mesto pokračuje v súdnom spore a v žiadnom prípade neakceptuje mimosúdnu dohodu, rozhodne nie v tomto štádiu súdneho procesu. Moja fiktívna odpoveď v referende teda znie: NIE, neakceptujme mimosúdnu dohodu, ale pokračujme v súdnom spore.

 

Pridaj komentár